Aktualności

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu internetowego 12zawodnik.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem portalu 12zawodnik.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z portalu internetowego 12zawodnik.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Dostawca / Wydawca / Administrator – Michał Sowa Networks, pod adresem: Dobieszyn 299, 38-460 Jedlicze, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Jedlicze pod nr 1520, o numerze NIP: 684-211-07-26 oraz numerze REGON: 371175232. Partnerem technologicznym jest firma 4S Nowe Media.

Serwis / Portal – serwis informacyjny 12zawodnik.pl, strony serwisu, 

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.

Redakcja – członkowie redakcji, osoby fizyczne współpracujące z wydawcą w celu publikacji treści w portalu 12zawodnik.pl

Materiał – pojedynczy materiał audiowizualny udostępniany przez Dostawcę nieodpłatnie w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy zarejestrowany Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania. 

Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, dostarczaniu informacji, Forum dyskusyjne, Newsletter, SMS, Listy wyjazdowe lub inne.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.  

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie (adres email).

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. zapisanie się na listę wyjazdową itp.).

Listy wyjazdowe - Aplikacja internetowa w ramach portalu 12zawodnik.pl umożliwiająca zapisanie się na mecz wyjazdowy bądź inne wydarzenie organizowane przez oficjalne stowarzyszenia kibiców lub nieformalne grupy kibicowskie.

Partner Serwisu / Portalu - osoba fizyczna lub prawna która świadczy usługi na rzecz Serwisu lub Użytkownika m.in. za pomocą stron Serwisu. 

Organizator - osoba fizyczna lub prawna (Oficjalne Stowarzyszenia Kibiców), organizująca zapisy na mecze wyjazdowe lub inne wydarzenia za pomocą  Usługi "Listy wyjazdowe" - udostępnionej przez Dostawcę.

II. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
 5. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Warunkiem zawarcia umów udostępniania Użytkownikowi Materiału lub zarejestrowania Profilu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a sposób ich zawarcia i rozwiązania określony jest w częściach regulaminu regulujących świadczenie tych Usług.
 7. Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie Usług, dla których Dostawca ustanowił regulaminy szczegółowe, w szczególności usługi zapewnienia dostępu do Forum dyskusyjnego, SMS, określają te regulaminy.
 8. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje ust. III niniejszego regulaminu "Polityka prywatności". Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.
 10. Jeżeli część Usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.

III. Polityka Prywatności

 1. Dostawca nie wymaga podania daty urodzenia (poza nr PESEL) ani też adresu zamieszkania.
 2. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu 12zawodnik.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych użytkownika (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości) w formularzu rejestracyjnym użytkownika jest niezbędne dla korzystania z aplikacji Listy Wyjazdowe - umożliwiającej zapisanie się np. mecz wyjazdowy, zaś sam formularz jest załącznikiem niniejszego Regulaminu.
 3. Informacje podane przez użytkownika przy rejestracji są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez MS Networks za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu, w szczególności w ramach wykonywania usług: „Listy wyjazdowe” (więcej na temat usłgi "Listy Wyjazdowe", znajdziesz w szczegółowym regulaminie zamieszczonym poniżej) i „Newsletter”, oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę dokonując rejestracji w Portalu jednocześnie akceptując niniejszy Regulamin.
 4. Dokonując rejestracji w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail informacji – w tym o charakterze komercyjnym - od serwisu lub partnerów serwisu, w tym - w szczególności informacji o inicjatywach lub wyjazdach, organizowanych przez stowarzyszenia kibiców lub grupy kibicowskie klubu którego Użytkownik zadeklarował że jest fanem, z zastrzeżeniem iż nie częściej niż raz w tygodniu a także informacji zachęcających odwiedzenie Portalu czy otrzymywanie „Newslettera”.
 5. W każdej chwili Użytkownik może edytować lub usunąć swoje dane z systemu oraz bazy danych poprzez Wyrejestrowanie się.
 6. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek portalu 12zawodnik.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym ostatnim przypadku z plików cookies mogą korzystać również inne podmioty zamieszczające reklamy na naszych stronach internetowych. W tym wypadku pliki cookie służą do określenia preferencji użytkownika, między innymi po to by prezentować mu reklamy, odpowiadające jego zainteresowaniom a także, aby uniknąć prezentowania mu tego samego materiału promocyjnego kilka razy. Warto pamiętać, że pliki cookies umożliwiają nam poznanie preferencji użytkownika, ale nie na ustalenie, kim w rzeczywistości jest. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że to właśnie pliki cookie odpowiadają za zapamiętanie ustawień użytkownika ramach portalu.
 7. W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w Internecie, na stronach portalu 12zawodnik.pl mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.
 8. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła –  są szyfrowane za pomocą protokołu SSL.
 9. Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie usług portalu 12zawodnik.pl, wykorzystywane są tzw. cookies – pliki zapisywane na dysku użytkownika. Umożliwiają one jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu, a także gromadzenie informacji o tym w jaki sposób korzystał z portalu m.in. jakie serwisy odwiedził, jakie materiały obejrzał, w jaki sposób do nich dotarł. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty naszego portalu do potrzeb naszych użytkowników. Dane pozyskane przy pomocy plików cookie w portalu 12zawodnik.pl w szczególności wykorzystujemy do:
  - obsługi rejestracji użytkownika - pozwalają na poprawne jego rozpoznawanie po zakończeniu procesu autoryzacji,
  - przeprowadzania sond internetowych – zapamiętanie raz udzielonych odpowiedzi,
  - generowania statystyk popularności serwisu,
  - celów związanych z prezentacją reklamy w portalu.

IV. Redakcja Portalu

 1. Redakcja ma obowiązek:
  a. dbać o dobry wizerunek Portalu 12zawodnik.pl,
  b. dostarczać i publikować aktualne Informacje ze „świata i środowiska kibicowskiego”, zachowując przy tym przepisy prawa w szczególności ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych
  c. moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
  d. stać na straćy dobrego imienia polskich środowisk kibicowskich, bez względu na klubowe sympatie czy animozje
  e. dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu 12zawodnik.pl.
 2. Redakcja ma prawo do:
  a. edytowania Informacji zawartych w Portalu 12zawodnik.pl zgodnie z nadanymi uprawnieniami przez Wydawcę
  b. korzystania z adresów pocztowych w domenie 12zawodnik.pl zgodnie z decyzją Wydawcy
 3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu
  b. za problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja przy zachowaniu należytej staranności nie byli wstanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec,
  c. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu przez Użytkowników;
  d. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  e. przerwy w świadczeniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
  f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji

V. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów, fotografii, elementów graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy lub ich prawnych właścicieli (autorów, fotoreporterów).
 2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów na zasadach i w czasie określonym w części VI niniejszego regulaminu.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 4. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
 5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych bez zgody Wydawcy. 

VII. Zasady udostępniania Materiałów

A. Informacje ogólne

 1. Administrator, jako właściciel i zarządca Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie gwarantuje działania Serwisu w przypadkach zakłóceń spowodowanych siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania opublikowanych materiałów w części lub w całości.
 3. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia dla danego Użytkownika.
 4. Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiału Użytkownik uzyskuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału.

B. Dystrybucja treści opublikowanych na Portalu

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez wejście na strony portalu oraz przeglądanie opublikowanych tam materiałów o charakterze informacyjnym oraz fotorelacji.
 2. Licencja udzielana jest na czas trwania wizyty Użytkownika w Portalu.
 3. Korzystanie z portalu 12zawodnik.pl, przeglądanie treści oraz czytanie informacji jest dla wszystkich Użytkowników bezpłatne.
 4. Dystrybucja treści opublikowanych w portalu 12zawodnik.pl w szczególności zdjęć jest bezpłatna pod następującymi warunkami:
  - Uzyskanie pisemnej zgody Redakcji, możliwe w formie email
  - Każdorazowe podanie źródła 12zawodnik.pl i autora fotografii
  - Nie usuwanie znaku wodnego 12zawodnik.pl z fotografii
  - Nie ingerowanie w treść fotografii w szczególności poprzez jej obcinanie
 5. Wydawca wyraża zgodę na publikację treści portalu w szczególności fotografii bez zgody Redakcji przy czym w takim wypadku pobierana będzie opłata od właściciela serwisu na którym fotografie zostaną opublikowane bądź osoby która te fotografie opublikowała. Ustala się następującą stawkę odpłatności za fotografie:
  - 300 zł netto w przypadku publikacji fotografii ze znakiem wodnym lub opisem źródła 12zawodnik.pl za każdą opublikowaną fotografię.
  - 1 000 zł netto za każdą opublikowaną fotografię w przypadku publikacji fotografii należącej do portalu bez podania źródła 12zawodnik.pl lub autora oraz usuniętym znakiem wodnym.
 6. Wydawca zastrzega sobie możliwość przeniesienia wierzytelności z tytułu publikacji fotografii należących do niego bez zgody Redakcji portalu 12zawodnik.pl, na osoby trzecie.

VIII. Newsletter

 1. Użytkownik dokonując rejestracji wyraża chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej działalności Wydawcy.
 2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym w Portalu oraz akceptację niniejszego Regulaminu i postanowień „Polityki prywatności”.
 3. Rezygnacja z usługi wymaga Wyrejestrowania się.

IX. Kontakt Redakcją

 1. Użytkownik może przekazać Redakcji swoje opinie oraz pytania dotyczące portalu 12zawodnik.pl, usługi SMS oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich.
 2. Przekazanie opinii, uwag oraz pytań Użytkownik dokonuje poprzez wysłanie informacji e-mail na adres poczty elektronicznej redakcja@12zawodnik.pl oraz podanie imienia, nazwiska.
 3. Przesłanie opinii, uwagi lub pytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Dostawcą. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.

X. Listy wyjazdowe

A. Informacje ogólne

 1. Dostawcą usługi „Listy wjazdowe” jest MS Networks z siedzibą w Dobieszynie.
 2. Technologicznym partnerem w zakresie informatycznym jest firma 4s Nowe Media z siedzibą w Rzeszowie.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem firmy DotPay z siedzibą w Krakowie
 4. Dostawca usługi udostępnia za pomocą stron Portalu aplikację umożliwiającą zapisanie się na mecz bądź inne wydarzenie organizowane przez oficjalne stowarzyszenia kibiców bądź nieformalne grupy kibicowskie.
 5. Dostawca nie jest organizatorem żadnych z w/w wydarzeń jedynie udostępnia aplikację za pomocą której Użytkownik może zapisać się na to wydarzenie.

B. Rejestracja w Portalu

 1. Aby móc korzystać z Usługi niezbędnym jest założenie kona poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Baza kont Użytkowników podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest MS Networks z siedzibą w Dobieszynie 299, 38-460 Jedlicze. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy swojego konta. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera również Polityka Prywatności zawarta w Regulaminie Portalu 12zawodnik.pl.
 4. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych oraz oświadcza że przekazane dane podczas rejestracji są prawdziwe i aktualne.
 5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zapisania się na wydarzenia za pomocą Usługi (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 6. Użytkownikiem Usługi może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat lub działająca pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta w Serwisie.
 7. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki e-mail.
 8. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
 9. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom bez wyraźnej zgody Administratora.
 10. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu
 11. Podczas rejestracji Użytkownik określa przynależność do danej grupy kibiców wybierając z listy klub którego jest kibicem oraz oficjalne stowarzyszenie kibiców lub nieformalną grupę kibicowska – jako organizatora wyjazdów na mecze bądź inne wydarzenia.
   

C. Zapisywanie się na wyjazd lub inne wydarzenie oraz płatności

 1. Zapisując się na wyjazd, Użytkownik oświadcza iż jest świadomy że Dostawca Usługi Listy wyjazdowe nie jest organizatorem żadnego z wydarzeń a jedynie udostępnia Usługę polegającą na zapisanie się na dane wydarzenie organizowane przez oficjalne stowarzyszenia kibiców bądź nieformalne grupy kibicowskie do której Użytkownik zgłosił swoją przynależność dokonując jej wyboru podczas rejestracji w Portalu. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu np. odwołania wydarzenia bądź wyjazdu na mecz.
 2. Użytkownik oświadcza iż ewentualne roszczenia kierował będzie w stosunku do faktycznych organizatorów wyjazdu których dane znał podczas zapisywania się na wyjazd bądź dane wydarzenie.
 3. Za pomocą Usługi "Listy wyjazdowe" każdy użytkownik posiadający zarejestrowane konto w Portalu 12zawodnik.pl może zapisać się na wyjazd klubu którego jest kibicem o ile Organizator dokonuje zapisu poprzez Usługę "Listy wyjazdowe". Jednocześnie oświadcza że znane mu są dane osoby fizycznej bądź prawnej organizującej dane wydarzenie oraz zapisy na dane wydarzenie za pomocą Usługi Listy wyjazdowej udostępnionej przez Dostawcę.
 4. Zapisując się na wyjazd Użytkownik sam powierza swoje dane osobowe (przekazane Administratorowi podczas procesu rejestracji), organizatorowi wyjazdu czy wydarzenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udziału w wydarzeniu a także późniejszej komunikacji organizatora z uczestnikami wyjazdu czy wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie oświadcza że znane mu są dane osoby fizycznej bądź prawnej organizującej dane wydarzenie oraz zapisy na dane wydarzenie za pomocą Usługi Listy wyjazdowej udostępnionej przez Dostawcę.
 5. W przypadku płatności za dane wydarzenie podmiotem przyjmującym wpłatę od Użytkownika portalu nie jest Dostawca lecz faktyczny organizator wyjazdu posiadający osobowość prawną – Oficjalne Stowarzyszenie Kibiców danego klubu – Partner Serwisu 12zawodnik.pl
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DotPay

D. Blokada i usunięcie konta

1.    W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika). Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora - jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

2.    Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

 • Użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
 • Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
 • Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
 • Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
 • Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
 • Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

3.    W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, iż Użytkownik swoim zachowaniem narusza normy społeczne, szkodzi dobremu imieniu środowisku kibiców danego klubu bądź naraził na straty Organizatora poprzez np. niestawienie się na zbiórce przed wyjazdem na mecz na który Użytkownik się zapisał bądź został zapisany za pomocą Usługi „Listy wyjazdowe”, Organizator może zablokować Konto nakładając na Użytkownika bana skutkującego brakiem możliwości zapisania się na kolejny mecz lub inne wydarzenie organizowane przez danego Organizatora. Organizator odblokuje Konto według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Organizatora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Organizatora - jako sankcja za zachowanie Użytkownika.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Dostawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.
Copyright © 2011 - SOWASPORT.COM.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: 4S NOWE MEDIA.
Nazwy i herby klubów zostały użyte w celach informacyjnych.
4S NOWE MEDIA